Menu

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie prawa do marki Stowarzyszenie Kobiety VIVE, jak i również do  sklepu Internetowego, wszystkich stron „Stowarzyszenie Kobiety VIVE” w social mediach w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, wzorów na opakowaniach ,wzorów na  materiałach reklamowych i innych formatach reklamowych  należą do Właściciela Stowarzyszenia Kobiety VIVE, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie.
 2. Podmiotem prawnym realizującym przyjmowanie zamówień (zwanym dalej Sprzedawcą), ich księgowaniem, rozliczaniem oraz sprzedażą  jest Stowarzyszenie Kobiety VIVE z siedzibą w Kielce, ul. Olszewskiego 6, 25-663, o numerze NIP: 9592032492, REGON: 38577847400000, KRS 0000833463
 3. Sprzedaż produktów w sklepie realizowana jest tylko po przez stronę www.kobietyvive.pl
 4. Na stronie  „Stowarzyszenie Kobiety VIVE” stosowane są  mechanizmy plików  typu „cookies”.  Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak  wyłączenie „cookies”  może  spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż w dwóch opcjach. „WYSYŁKA” kupujący pokrywa koszt wysyłki zakupionych produktów pod wskazany adres oraz „ODBIÓR OSOBISTY” po wybraniu tej opcji, kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem zakupionego towaru.
 7. Ze względu na specyfikę produktów, warunki pogodowe, i  inne czynniki mogące mieć wpływ na finalną jakość oferowanych produktów, Sprzedawca  ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji.
 8. Kontakt ze sklepem www.kobietyvive.pl jest możliwy poprzez:
  • e-maila: kobietyvive@vive.com.pl
  • tel: 723 184 218 , w godzinach od 9:00 do 16:00 (dotyczy tylko dni roboczych)
 9. Do zawierania umów sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej https://www.kobietyvive.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 10. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie i są zależne od aktualnych cen przewoźnika  obowiązujących w dniu zamówienia oraz wielkości zamówienia.
 11. Zamieszczone na stronie internetowej www.kobietyvive.pl zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi.
 12. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 14. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.kobietyvive.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 15. Stronami umowy sprzedaży jest Stowarzyszenie Kobiety VIVE (zwane dalej „Sprzedawcą”) oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym” )
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Osoba składająca zamówienie może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest tylko w języku polskim.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
 6. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kupujący dodaje towar, którym jest zainteresowany do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „DODAJ DO KOSZYKA”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów.
 7. Po wybraniu wszystkich Produktów oraz jego ilości Kupujący kierowany jest do zakładki „KOSZYK”. W tej zakładce Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący, aż do momentu kiedy naciśnie przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” ma prawo zmienić ilość wybranych Produktów.
 8. Przed naciśnięciem przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych jeżeli wybrał opcję „WYSYŁKA”.
 9. Przed ostatecznym zaakceptowaniem zamówienia, Kupujący ma możliwość w polu „UWAGI DO ZAMÓWIENIA” podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy.; uwagi te jednak nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się je jednak starał zrealizować  w miarę swoich możliwości; wykonanie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym – nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „UWAGI DO ZAMÓWIENIA”.
 10. Na koniec Kupujący składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ”.
 11. Po złożeniu zamówienia wyświetla się podsumowanie zamówienia wraz z podaniem m.in. numeru zamówienia. Kupujący, na podany adres poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt.
 12. W razie nieotrzymania wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której mowa w punkcie 13, powyżej, Kupujący proszony jest o kontakt poprzez adres kobietyvive@vive.com.pl
 13. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia umowy, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
 6. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 7. System internetowy jest przeznaczony dla klientów składających zamówienia do 15 szt. produktów – realizację zamówień ilości pow. 15 szt. Ustalamy indywidualnie.
 8. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
 10. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.
 11. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Kupującego.
 12. Osoba, która przy składaniu zamówienia wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.
PŁATNOŚĆ
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • błyskawiczne przelewy (nazywane również eTransferami lub pay-by-linkami) oraz BLIKiem
  • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy o numerze . W tytule należy wpisać numer zamówienia. (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie przez Sprzedawcę  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) 7016 0014 6218 9090 0210 0000 01
 3. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba że warunki danej promocji pozwalają na takie odstępstwa)
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
 1. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez  firmę kurierską z którą współpracuje Sprzedawca.
 2. Wysyłka zamówień następuje natychmiast po skompletowaniu zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Firma kurierska podejmuje zawsze jedną próbę doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata może zwrócić przesyłkę do Sprzedającego. Zamówienia wysyłane na adresy firm, szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 5. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do podania poprawnego adresu doręczenia – w przeciwnym przypadku, czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Odbiór osobisty w Stowarzyszenie Kobiety VIVE, jest możliwy w godzinach pracy. Kupujący ma 7 dni na odbiór Produktów w lokalu liczonych od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru Produktów. W celu odbioru Produktów osobiście, Kupujący powinien podać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, podany przy składaniu zamówienia, wraz z potwierdzeniem płatności za zamówienie.
 8. Przesyłki nieodebrane w Dostawie lub Odbiorze osobistym zostaną zwrócone do siedziby Stowarzyszenia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
RĘKOJMA

Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży.

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
 2. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, na swojej stronie internetowej.
 4. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 5. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 8. Reklamacja dotycząca wady fizycznej sprzedanego Produktu, powinna być wysłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy kobietyvive@vive.com.pl . Dopuszcza się złożenie reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail z reklamacją powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy w wysokości nie wyższej jednak niż koszt wysłania pocztowej paczki ekonomicznej o tego typu rozmiarach za potwierdzeniem odbioru określony w cenniku Poczty Polskiej S.A.
 9. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem. W razie uwzględnienia reklamacji, dalszy sposób postępowania zależy od oświadczeń lub żądań reklamacyjnych złożonych przez Kupującego. Kupujący obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy wszystko, co Kupujący otrzymał od Sprzedawcy na mocy umowy, a Sprzedawca obowiązany jest to przyjąć; Kupujący, który odstąpił od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczył, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania; zwrot świadczenia na rzecz Kupującego będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie; tj; wymiana Produktu na wolny od wad lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie kolejnych 14 dni; lub powinien nastąpić zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w  terminie kolejnych 14 dni.
 10. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji:
  • opartych na różnicy w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) Produktów, wynikających z różnych ustawień monitora komputerowego,
  • opartych na zmianie materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów.
 11. W razie nieuwzględnienia reklamacji, reklamowany Produkt będzie mógł zostać ponownie wysłany przez Sprzedawcę na koszt Kupującego za pośrednictwem Przewoźnika.
 12. Sprzedawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w miejscu działania sprzedawcy.
 13. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez stronę internetową polegają też, na  umożliwieniu Kupującym dokonywania zakupów, w szczególności z wykorzystaniem konta oraz usługi polecenia produktu w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na poszczególnych stronach internetowych zawierających opis danego produktu oraz usługi otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Kupującego  rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, adres email będący jednocześnie loginem) oraz ustalenia indywidualnego hasła. Na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy.
 5. Każdy Kupujący może posiadać tylko jedno konto. Konto jest niezbywalne, Kupującemu nie wolno korzystać z konta o innych Kupujących oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Kupujący proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: strony internetowej kobietyvive@vive.com.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Kupujący proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 15. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
DANE OSOBOWE
 1. Kupujący dokonując Zamówienia przy użyciu strony internetowej https://kobietyvive.pl i/lub rejestrując konto lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Kupującym) oraz budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnymi Kupującymi. W przypadku rejestracji konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego.
 2. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Kupującego: dla potrzeb kontaktu z Kupującym (przez okres kontaktowania się z Kupującym), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym lub rejestracji konta (do czasu usunięcia konta).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Kupującym i/lub wykonania Umowy lub rejestracji konta. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie, w innym celu niż wskazane w regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Kupującego.
 4. Sprzedawca informuje także, że Kupujący ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Kupującego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Kupujący ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Kupującego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupującego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
 2. Konsument może złożyć w dowolnej formie jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Takie oświadczenie Konsument może złożyć na przykład pisemnie na adres:
  Stowarzyszenie Kobiety VIVE
  Miejscowość: KIELCE
  Adres: UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO 6
  Kod pocztowy: 25-663 
  w formie wiadomości e-mail na adres lub kobietyvive@vive.com.pl
 3. W sytuacji, gdy Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, to obowiązkiem Sprzedawcy jest przesłanie Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. W ramach korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zalecane jest aby w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży dodać numer Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty także dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, 
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie. Konsument pokrywa wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
  Stowarzyszenie Kobiety VIVE
  Miejscowość: KIELCE
  Adres: UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO 6
  Kod pocztowy: 25-663
 10. Sprzedawca prosi o dołączenie kopii dowodu zakupu Produktu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w szczególności:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
    
UWAGI KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.kobietyvive.pl. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Kupujący powinien zapoznać się za każdym razem z aktualną treścią tych regulaminów, przed przystąpieniem do zakupów na stronie kobietyvive.pl
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowy ze Sprzedawcą i inne działania zawierane są w języku polskim.
 7. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej https://www.kobietyvive.pl

Regulamin obowiązuje od dnia: 2022 r.